stick Letltsi kzpont Grey right ALT v01 130505stick Letltsi kzpont Grey right v01 130505

Általános szerződési feltételek
Hiba
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 Általános Szerződési Feltételek villamos termékekre és szolgáltatásokra

 

1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen ÁSZF irányadók az EXPLEO Kft üzleti tevékenységi körében megkötött valamennyi szerződésére, az azok alapján történő áruértékesítésekre illetve szolgáltatásnyújtásokra (Értékesítés).

1.2 A jelen ÁSZF bármely olyan szerződés, okmány Megrendelő általi aláírásával, vagy közreműködője által történő mennyiségi áru átvételével válnak a szerződés részévé, amelyek utalást tartalmaznak a jelen ÁSZF-re, és azok hozzáférési helyére, vagy amelyekhez csatolásra kerültek.

1.3 EXPLEO Kft és Megrendelő közötti szerződés azzal is létrejön, hogy Megrendelő az EXPLEO Kft részéről elfogadja a teljesítést, az árut, vagy szolgáltatást átveszi. A teljesítés elfogadásával a szerződés akkor is létrejön, ha Megrendelő azzal kapcsolatosan jogfenntartással vagy kifogással él

2. ÁSZF-től való eltérés, Írásbeliség

2.1 Az EXPLEO Kft jelen szállítási feltételeitől eltérő rendelkezésekről csak az EXPLEO Kft tulajdonosa, valamint igazgatói folytathatnak egyeztető tárgyalásokat. Az eltérő rendelkezések csak azok az EXPLEO Kft. által írásban történő elfogadása után válnak hatályossá.

2.2 A Megrendelő által alkalmazott bármilyen szerződéses feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha és amennyiben azokat EXPLEO kifejezett nyilatkozatával, írásban elfogadja. Nem minősül kifejezett elfogadásnak, ha EXPLEO, Megrendelő szerződéses feltételeinek ismeretében az Értékesítést teljesíti.

2.3 A jelen ÁSZF-től eltérni kifejezett írásbeli megállapodással lehet.

3. Árak, Fizetési feltétel

3.1 Vételáron az EXPLEO Kft. a szerződésben megjelölt helyen átadott/átvett termék, a mindenkor érvényes törvényben szabályozott forgalmi adóval növelt ára értendő.

A kiadott árajánlatban szereplő ár az ajánlatban megadott időintervallumban érvényes. Amennyiben az értékesítéssel kapcsolatosan illetékek, adók és egyéb közterhek merülnek fel, ezeket Megrendelő viseli. A csomagolás, göngyöleg, visszavételétre EXPLEO Kft csak kifejezett megállapodás esetén köteles.

3.2 A számlázás az EXPLEO Kft-nek a szerződés megkötésekor érvényes vagy a szerződés szerinti listaárai és díjai alapján történik.

3.3 A fizetéseket az EXPLEO Kft. által megjelölt, és ennek alapján mindkét fél által jóváhagyott rendben kell teljesíteni.

3.4 Késedelmes fizetés esetén megrendelő köteles az EXPLEO Kft.-nek a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időre a mindenkori jegybanki alapkamat 1,5 szeresével megegyező késedelmi kamatot fizetni.

3.5 Amennyiben piaci, szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból az EXPLEO Kft. tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége, jelentős mértékben negatív módon megváltozott, vagy ellene felszámolási eljárást indítottak, az EXPLEO Kft. jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga az EXPLEO Kft.-t illeti meg.

3.6 Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, haladéktalanul értesíti az EXPLEO Kft.-t. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy az EXPLEO Kft. jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására. Az ebből származó kárt az EXPLEO Kft. érvényesítheti a megrendelővel szemben.

4. A teljesítés időpontja és helye. Kárveszély átszállása

4.1 Az áruszállítások a Megrendelő általi darabszám szerinti (mennyiségi) átvétellel minősülnek teljesítettnek. A mennyiségi átvétel igazolása a szállítólevél vagy fuvarlevél, illetőleg egy meghatározott projekthez történő áruszállítás esetén – eltérő megállapodás hiányában – írásbeli teljesítésigazoló nyilatkozat Megrendelő, vagy képviselője általi aláírásával történik.

4.2 Szolgáltatás esetén – a Szolgáltatással érintett áruk kivételével, melyekre az előző rendelkezés irányadó – a teljesítés időpontja az átadás átvételi jegyzőkönyv dátuma, illetve ennek hiányában vagy az aláírás Megrendelő általi megtagadása esetén azon időpont, amikor a Szolgáltatást illetve az azzal érintett árut Megrendelő használatba veszi, vagy az EXPLEO Kft készrejelentését követő nyolcadik napon.

4.3 Megrendelő a teljesítés átvételét, igazolását nem tagadhatja meg olyan hiba esetén, amely az áru, szoftver, illetve Szolgáltatás rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.

4.4 Az árukkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatos kárveszély és valamennyi kockázat a teljesítés szerinti időpontjában száll át Megrendelőre.

5. Megrendelés visszamondása

5.1 Megrendelő a megrendelés költségmentes visszamondására a megrendelést követő 1 napon belül jogosult, amennyiben az áru még nem hagyta el az EXPLEO Kft. raktárát. A visszamondás csak írásban történhet. Sürgős rendelés esetén nincs mód a megrendelés költségmentes visszamondására.

5.2 Az EXPLEO Kft. raktárából elindított megrendelések visszamondására nincs lehetőség, azok visszavásárlásáról a EXPLEO Kft. az alábbi feltételek megléte alapján dönt.

5.3 A EXPLEO Kft. a átadott árut kizárólag egyedi elbírálás alapján, csak meglévő gyári csomagolásban, használatlan és kizárólag utolsó verziójú, sértetlen műszaki állapotban a raktározási jellemzőket is figyelembe véve vásárolja vissza.

5.4 Az áru visszavásárlása során a EXPLEO Kft. jogosult a kifizetendő vételárból a megrendelő felé kiállított számlán szerepelt nettó árhoz képest min. 25 %-os összeget visszavásárlási költségátalány címén levonni. Az ily módon csökkentett vételár visszatérítése utólag, az áru visszaszállítását követően történik.

6. Tulajdonjog-fenntartás

6.1 A szállítások tárgya (megrendelőnek leszállított áru) az EXPLEO Kft. tulajdonát képezi valamennyi, a megrendelővel szemben bármilyen jogcímen fennálló követelése teljesítéséig (fenntartott áru).

6.2 A megrendelő jogosult az árut szokásos üzleti tevékenysége keretében – az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezések megtartásával - elidegeníteni. Az elidegenítési meghatalmazás a megrendelő vagyonát érintő felszámolási- vagy csődeljárás, illetőleg végrehajtási eljárás indítása iránti kérelem benyújtása esetén automatikusan érvényét veszti.

6.3 A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a megrendelő számára tilos az áru zálogjoggal terhelése vagy egyéb megterhelése.

6.4 A megrendelő köteles az EXPLEO Kft.-t harmadik személy által indított, a tulajdonjogi fenntartással korlátozott árut érintő bármely peres-, nem peres (így különösen végrehajtási eljárásról, felszámolási- vagy csődeljárásról) a peres- és nem peres eljárással kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez (végrehajtással szembeni igénybejelentéshez) szükséges iratok átadása mellett haladéktalanul értesíteni. Az EXPLEO Kft. ez által keletkező beavatkozási költségeit a megrendelő viseli. Ugyanez az értesítési kötelezettség vonatkozik a tulajdonjogi fenntartással korlátozott árut érintő lefoglalás, zálogba vétel, harmadik személy általi egyéb rendelkezés, illetőleg bármilyen beavatkozás esetén.

6.5 Ha a megrendelő a szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit vétkesen megszegi, különös tekintettel a fizetési késedelemre, az EXPLEO Kft. a megrendelő figyelmeztetését követően jogosult az egyoldalú elállásra és az áru visszavételére, valamint kárigény érvényesítésére a megrendelő pedig köteles az árut visszaadni. A visszavétel, illetve a tulajdonjog-fenntartás érvényesítése vagy a fenntartott áru az EXPLEO Kft. általi birtokba vételének ténye azonban nem jelenti automatikusan az EXPLEO Kft. szerződéstől való elállását, csak ha az EXPLEO Kft. ezt kifejezetten kijelentette.

6.6 A EXPLEO Kft. jelen fejezetben meghatározott jogai akkor szűnnek meg, ha a megrendelő vele szemben minden fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

6.7 Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szállító a Megrendelő telephelyére, székhelyére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

6.8 A fenntartott áru állagmegóvása a leszállítás és a vételár kiegyenlítése közötti időszakban a megrendelő felelőssége.

7. Titoktartás

Felek a tudomásukra vagy birtokukba jutott információkat, iratokat, adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Ezek harmadik személy részére történő átadása kizárólag a másik fél hozzájárulásával lehetséges

8. A bíróság illetékessége, az alkalmazandó jog

A felek minden, e szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetve származó vita elbírálásában a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek szerződéses kapcsolatára a magyar jog előírásai vonatkoznak, azzal, hogy felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adás-vételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye rendelkezéseinek alkalmazását kizárják.

9. Közzététel

Az EXPLEO Kft. Általános Szerződési Feltételei honlapján megtekinthető, a www.expleo.hu internet címen. Az Általános Szerződési Feltételek az egyedi megrendelés szerves részét képezi.

A Megrendelő az Általános Szerződési Feltételeket az egyedi megrendeléssel elfogadja, azt a megrendelés létrejötte esetén kötelezőnek tekinti.

 

Elérhetőségeink

Cégnév: EXPLEO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1142 Budapest, Tengerszem u. 106.
Adószám: 23137875-2-42
Alapítva: 2011. február 1.

Közösségi oldalak

 facebook icongoogle-plus-64x64

Ugrás  a  lap  tetejére
Belépés

Bejelentkezés

Fellhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám